Xuân ở đâu?

Xuân ở đâu?
Chúa xuân người hỡi trốn ở đâu? Để cho nhân thế mãi lo sầu Lo cho cơm gạo lo sanh tử Biết đâu là bến giác huyền sâu?

 

Chúa xuân người hỡi trốn ở đâu?

Để cho nhân thế mãi lo sầu

Lo cho cơm gạo lo sanh tử

Biết đâu là bến giác huyền sâu?

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN