Hạnh phúc

Hạnh phúc
Hãy bỏ "tham muốn" đi! Và bây giờ ông đã có "Hạnh phúc". Hạnh phúc của đạo Phật "ngộ" thiệt! Người đời thì "lượm vô" mới hạnh phúc. Người tu Phật thì phải "bỏ ra" mới hạnh phúc. Khác là vậy!

 

Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ: “Tôi muốn hạnh phúc”.

Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ "Tôi". Nhà sư bảo: 

- Hãy bỏ cái "tôi" đi.

Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ “Muốn” và bảo: 

- Hãy bỏ "tham muốn" đi! Và bây giờ ông đã có "Hạnh phúc". 

Hạnh phúc của đạo Phật ''ngộ'' thiệt! 

Người đời thì ''lượm vô'' mới hạnh phúc. Người tu Phật thì phải "bỏ ra" mới hạnh phúc. Khác là vậy!

(Sưu tầm)

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN